About

Fotogram – a internet magazine on line started by Goran Malich in May 1997. during the time of the exhibition “Milan Jovanovic, the Photographer” in the gallery of the Serbian Academy of Arts and Sciences. From June 2001. Fotogram Art Studio is a publisher of photographic literature (see: Bookstore). In June 2010. the Business Registers Agency in Belgrade entered Fotogram Art Studio as a business entity (the area of activity: art and exhibition activities, the organization of photo-events, theory, historiography, archival, value assessment and critique of photography).

From May 2011. Photogram Art Studio, except publishing, acting as the organizer of photographic exhibitions. The first such exhibition in June 2011, was the fotogram logo spektar bez crne Fotogram Salon (FtS); subsequently, in December of the same year, was launched fotogram logo spektar bez crne Belgrade Photo Autumn (BPhA); in april 2012. third – fotogram logo spektar bez crne New PhotoVision (NPhV); In August of the same year, the fourth – the fotogram logo spektar bez crne Beauty of Face & Body (BF&B); in February 2013. fifth, fotogram logo spektar bez crne Natura Naturans (NNat), and in February of 2014. the sixth and last,
fotogram logo spektar bez crne In Glory of Women (IGW).
Founder of Fotogram Art Studio is Goran Malich, Artist, Art critic and Historian of photography, EFIAP, FSS, ULUPUDS, NCF, SNS, Belgrade, Serbia. More…

***

Serbian LAT: Fotogram – internet magazin on lajn pokrenuo je Goran Malić u maju 1997. godine, u toku trajanja izložbe “Milan Jovanović fotograf” u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Istovremeno, osnovan je i autorski atelje, i registrovan u ULUPUDS-u kao Umetnički atelje “Lidarta” Gorana Malića. Od juna 2001. autorski atelje, preimenovan u Umetnički atelje “Fotogram”, izdavač je fotografske literature (v: knjižara). U junu 2010. u Agenciji za privredne registre u Beogradu ubeležen je Umetnički atelje “Fotogram” kao privredni subjekt (oblast delovanja: umetnički rad, izložbena delatnost, organizacija foto-manifestacija, teorija, istoriografija, arhivistika, vrednosna procena i kritika fotografije).

Od 2011. Umetnički atelje Fotogram, pored izdavaštva, deluje i kao organizator fotografskih izložaba. Prva takva izložba, u junu 2011, bila je fotogram logo spektar bez crneSalon Fotogram; nakon toga, u decembru iste godine, pokrenuta je fotogram logo spektar bez crneBeogradska foto-jesen; u aprilu 2012 treća – fotogram logo spektar bez crneNova foto-viđenja; u avgustu iste godine četvrta – fotogram logo spektar bez crneLepota lica i tela; u februaru 2013. peta – fotogram logo spektar bez crneStvaralačka priroda; i u februaru 2014. šesta, i poslednja,
fotogram logo spektar bez crneU slavu žene.
Osnivač Umetničkog ateljea Fotogram je Goran Malić, umetnik, umetnički krtitičar i istoričar fotografije, EFIAP, FSS, ULUPUDS, NCF, SNS, Bеograd, Srbija. Više...

***

SERBIAN Cyrillic: Фотограм – интернет магазин он лajн покренуо је Горан Малић у мају 1997. године, у току трајања изложбе “Милан Јовановић фотограф” у галерији Српске академије наука и уметности. Истовремено, основан је и ауторски атеље, и регистрован у УЛУПУДС-у као уметнички атеље “Лидарта” Горана Малића. Од јуна 2001. Ауторски атеље, преименован у Уметнички атеље “Фотограм”, издавач је фотографске литературе (в: књижара). У јуну 2010. у Агенцији за привредне регистре у Београду убележен је Уметнички атеље “Фотограм” као привредни субјект (област деловања: уметнички рад, изложбена делатност, организација фото-манифестација, теорија, историографија, архивистика, вредносна процена и критика фотографије).

Од 2011. Уметнички атеље Фотограм, поред издаваштва, делује и као организатор фотографских изложаба. Прва таква изложба, у јуну 2011, била јеСалон Фотограм; након тога, у децембру исте године, покренута је Београдска фото-јесен; у априлу 2012 трећа – Новa фото-виђeњa; у августу исте године четврта – Лепота лица и тела; у фебруару 2013. пета – Стваралачка природа; и у фебруару 2014. шеста, и последња, У славу жене.
Оснивач Уметничког aтељеа Фотограм је Горан Малић. уметник, уметнички критичар и историчар фотографије, EFIAP, ФСС, УЛУПУДС, НЦФ, СНС, Београд, Србија. Више…